Elanvändning per sektor - utveckling

Den totala elanvändningen har haft en ökande trend sedan 1970-talet. Vare sig industrin eller bostads- och servicesektorn avviker från denna trend. Elanvändningen ökade dock klart mest under 1970- och 1980-talen.

Under perioden från 1970 fram till 2018 har den totala elanvändningen ökat med 122 procent. Från 63,5 TWh till 141 TWh. Men utvecklingen har sett olika ut i olika sektorer.

Sverige har en väldigt elintensiv industri. Elanvändning i sektorn har från 1970-talet ökat med 50 procent, från 33 TWh till 50 TWh. Ökningen har till stor del skett i takt med att oljeanvändningen minskat inom industrin. På 1970-talet svarade oljan för nära hälften av industrins energianvändning. Den bransch som använder mest el är massa- och pappersindustrin.

Bostads- och servicesektorn har sedan 1970 ökat sin elanvändning med 233 procent, från 22 TWh till 73 TWh. Elanvändningen ökade under 1970- och 1980-talen samtidigt som oljeanvändningen minskade markant. Under senare år har elanvändningen inom sektorn varit relativt konstant. Driftelen har stått för en kraftig ökning sedan 1970. Ökningen beror på en snabb tillväxt inom serviceverksamheten som har inneburit ökad elåtgång till ventilation och komfortkyla, samt givetvis en ökad användning av kontorsmaskiner.

Det finns en rad olika faktorer som, ofta i samverkan, påverkar elanvändningen. Exempel på faktorer kan vara den generella ekonomiska och tekniska utvecklingen, energiprisernas utveckling, näringslivets struktur, befolkningsförändringar och utomhustemperaturen. Dessutom bidrar en kall vinter till att vi kräver mer el för uppvärmning i våra bostäder.