Användning av fossila bränslen per sektor

Andelen fossila bränslen i är relativt låg i Sverige. Den långsiktiga trenden har varit att beroendet av fossila bränslen har minskat inom de flesta sektorer. De största utmaningarna finns idag inom transportsektorn.

En tydlig ambition i den svenska energipolitiken är att minska beroendet av fossila bränslen. Genom att studera hur stor del av den totala energianvändningen som utgörs av fossila bränslen ges en bild av hur stort detta beroende är.

Sett över en 30-årsperiod har andelen fossila bränslen minskat totalt sett i Sverige. Störst har minskningen varit inom fjärrvärmeproduktionen, servicesektorn och bostadssektorn. Inom industrin har andelen fossila bränslen fallit från 37 till 19 procent. 

En stor utmaning ligger i dagsläget inom transporter, vilken är den sektor som har störst andel fossila bränslen. Att byta energibärare inom denna sektor är en stor teknologisk utmaning. Det handlar i praktiken om att minska användningen av bensin, diesel, olja och flygfotogen. Att denna process i alla fall har inletts avspeglas i den svagt nedåtgående tendensen vi ser i statistiken över de senaste åren.