Användning av fossila bränslen per sektor

Andelen fossila bränslen i är relativt låg i Sverige. Den långsiktiga trenden har varit att beroendet av fossila bränslen har minskat inom alla sektorer, dock har minskningen gått fortare i vissa än i andra.

En tydlig ambition i den svenska energipolitiken är att minska beroendet av fossila bränslen. Genom att studera hur stor del av den totala energianvändningen som utgörs av fossila bränslen ges en bild av hur stort detta beroende är.

Sett över en 30-årsperiod har andelen fossila bränslen minskat totalt sett i Sverige. Störst har minskningen varit inom fjärrvärmeproduktionen till följd av en ökad andel biobränslen i bränslemixen. Under början av 70-talet använde fjärrvärmesektorn nästan uteslutande olja som bränsle men idag utgör biobränslen 62 procent av den tillförda energin. Även inom industrin har andelen fossila bränslen fallit från 37 till 19 procent till följd av ökad användning av biobränslen men också av en ökad andel el.  

Under senare år har andelen fossila bränslen inom transportsektorn sjunkit kraftigt. Under de senaste 10 åren har sektorn varit snabbast på att ställa om från fossila bränslen. Mellan 2006 och 2016 föll andelen från 94 till 67 procent. Det största bidraget till minskningen har varit en ökad användning av biodiesel, HVO.