Användning av fossila bränslen per sektor

Under 2019 kom 23 procent av den tillförda energin i Sverige från fossila bränslen. Det är en låg andel ur ett internationellt perspektiv. Sedan 1983 har andelen halverats, men utvecklingen har sett olika ut för olika branscher.

En tydlig ambition i den svenska energipolitiken är att minska beroendet av fossila bränslen. Genom att studera hur stor del av den totala energianvändningen som utgörs av fossila bränslen ges en bild av hur stort detta beroende är.

Sett över en 30-årsperiod har andelen fossila bränslen minskat totalt sett i Sverige. Störst har minskningen varit inom fjärrvärmeproduktionen till följd av en ökad andel biobränslen i bränslemixen. Under början av 70-talet använde fjärrvärmesektorn nästan uteslutande olja som bränsle men idag utgör fossila bränslen endast 7,5 procent av den tillförda energin. Även inom industrin har andelen fossila bränslen fallit från 37 till 19 procent till följd av ökad användning av biobränslen men också av en ökad andel el.  

Under senare år har andelen fossila bränslen inom transportsektorn sjunkit kraftigt. Mellan 2006 och 2019 föll andelen från 94 till 77 procent. Det största bidraget till minskningen har varit en ökad användning av biodiesel, HVO.