Fler kvinnliga chefer

Andelen kvinnliga chefer inom det privata näringslivet har fördubblats de senaste 15 åren. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv där fördelningen mellan kvinnor och män på chefspositioner undersökts bland organisationens medlemsföretag.

I en ny rapport från Svenskt Näringsliv, Fakta om löner och arbetstider 2014, har fördelningen mellan kvinnor och män i ledande positioner inom organisationens 60 000 medlemsföretag kartlagts. Totalt sett var andelen kvinnliga medarbetare 39 procent förra året. Andelen kvinnliga chefer var något lägre, 35 procent.

Även om det alltså finns en underrepresentation av kvinnor på chefspositioner, visar rapporten att gapet inte längre är så stort och att utvecklingen går mot en mer jämställd fördelning. Under de senaste 15 åren (1998-2013) har andelen kvinnliga chefer ökat från 17 till 35 procent och trenden visar tecken på att fortsätta uppåt.

40 procent kvinnor bland nyutnämnda chefer

Den stigande trenden blir särskilt tydlig när man ser till andelen kvinnor bland nyutnämnda chefer. Av de 14 000 personer som utsågs till chefer mellan 2012 och 2013 var 40 procent kvinnor. Denna andel ligger alltså väl i linje med den totala andelen kvinnor som arbetar i dessa företag. Kvinnor var överrepresenterade bland nyutnämnda chefer för mindre företag där 47 procent var kvinnor. Även bland nyutnämnda mellanchefer var andelen hög, 41 procent. Bland nyutnämnda chefer för särskilda funktioner och drift- och verksamhetschefer var andelen kvinnor 38 procent.

Bland VD:ar är fördelningen ännu inte lika jämn. Endast 22 procent av de 135 nytillsatta VD:arna var kvinnor. Även här tycks dock utvecklingen gå mot en mer jämställd fördelning med tanke på att endast 15 procent av de nuvarande VD:arna är kvinnor.

Att andelen kvinnor bland nyutnämnda chefer i stigande grad avspeglar könsfördelningen inom näringslivet tyder på att kvinnor och män blir alltmer jämställda på den svenska arbetsmarknaden. När det gäller kvinnors och mäns möjligheter att avancera i karriären har vi gjort stora framsteg och den positiva trenden ser ut att fortsätta. Trots dessa goda nyheter så finns det andra aspekter av jämställdhetsproblematiken som också bör tas i beaktning för att få en fullständig bild av hur det ser ut på arbetsmarknaden, så som skillnader i lön, arbetskraftsdeltagande eller det faktum att det bara är 39 procent kvinnor som jobbar inom privat sektor.