Har vi blivit miljöbovar?

Under 2010 ökade utsläppen av växthusgaser i Sverige markant jämfört med tidigare år. Trendbrottet har rönt stor uppmärksamhet men skälen till ökningen är egentligen inte så konstiga. Dessutom är det så att Sverige sedan 1990 har minskat sina utsläpp av växthusgaser med 9 procent, en bra bit över Kyotoprotokollets krav.

Enligt ny statistik från Naturvårdsverket ökade utsläppen av växthusgaser i Sverige med 11 procent under 2010, detta från rekordlåga nivåer året innan. Då förklarades de låga utsläppen av lägre produktion i och med konjunkturnedgången. Enligt Naturvårdsverket kan en del av utsläppsökningen 2010 förklaras av återhämtningen i ekonomin. Under 2010 steg tillväxten från mycket låga nivåer 2009, till den högsta sedan 1970, och hamnade på 5,6 procent. Naturvårdsverket nämner två ytterligare möjliga orsaker till de ökade utsläppen: kalla vintrar och en kärnkraft som inte producerat energi till full kapacitet.

Konjunktur och väder påverkar

Att utsläppen av växthusgaser följer konjunkturen ser man om man tittar på utsläppen från tillverkningsindustrin. Utsläppen av växthusgaser från industrin kommer bland annat från produktionen av järn och stål samt mineralindustrin, två energiintensiva branscher. Produkterna härifrån ingår i Sveriges export och är därmed starkt beroende av konjunkturläget i omvärlden. Krisen under 2009 syns både i utsläppsstatistiken och i statistiken över tillväxten.

Men, trots att utsläppen av växthusgaser från industrin varit relativt konstanta, eller till och med minskat, sedan 1990 har vi sett en tillväxttakt på ungefär 2-3 procent per år i hela ekonomin. Återhämtningen i ekonomin förklarar dock inte hela utsläppsökningen, vädret påverkar också liksom att man inte utnyttjat kärnkraften fullt ut vilket ger högre utsläpp.

 

Sverige klarar målen i Kyotoprotokollet

Ett annat mer långsiktigt sätt att titta på utsläppsstatistik är att titta på trender och hur utsläppen förändrats över längre perioder. Kravet i Kyotoprotokollet, som alla länder som skrivit på ska uppnå, är att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 5,2 procent jämfört med nivån 1990. Detta krav klarar Sverige då utsläppen av växthusgaser 2010 var 9 procent lägre jämfört med basåret 1990.

Trendmässigt har alltså Sverige, trots den kraftiga ökningen 2010, minskat sina utsläpp av växthusgaser. Utsläppen har minskat kraftigast bland bostäder och lokaler. Från 10,9 miljoner koldioxidekvivalenter 1990 till 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2010. Det är en minskning med drygt 60 procent på 20 år. Till stor del beror minskningen på att vi gått över från uppvärmning med fossila bränslen, bland annat olja, till mer miljövänliga alternativ.

Men det finns fortfarande sektorer där utsläppen av växthusgaser är stora. Vägtransporter är en sådan. Även om vi totalt sett minskat användningen av oljeprodukter, där drivmedel är en stor del, så har utsläppen från vägtrafiken ökat sedan 1990.