Småföretagslandet Sverige

Bilden av Sverige som ett storföretagsland är djupt inpräntad hos många. Fast tittar man på hur Sveriges näringsliv faktiskt ser ut idag kunde inget vara mer fel. Faktum är att småföretagen dominerar, inte bara vad gäller antal företag.

99,4 procent är småföretag

Det finns ungefär 910 000 privata företag i Sverige. Endast 936 företag, eller 0,1 procent, av dessa klassificeras som storföretag. Det innebär att de resterande företagen är små eller medelstora företag. Av alla små och medelstora företag är det dessutom bara knappt 5 000 företag som klassificeras som medelstora företag. Faktum är att 99,4 procent av alla privata företag i Sverige är små, det vill säga, har mindre än 50 anställda. Sveriges företagarstruktur domineras alltså kraftigt av små företag.

De små företagen har fler anställda

Småföretagen är inte bara många till antalet, de är också stora arbetsgivarearbetsmarknaden. Av alla anställda i den privata sektorn i Sverige jobbar nästan varannan, 46 procent, i ett företag med färre än 50 anställda. Lägger man till de medelstora företagen jobbar 6 av 10 av de anställda i den privata sektorn i ett litet eller medelstort företag. En majoritet av samtliga anställda inom privat sektor jobbar alltså i små eller medelstora företag.

Av alla anställda i den privata sektorn jobbar nästan varannan i ett företag med färre än 50 anställda

Tittar man dessutom på utvecklingen under 2000-talet kan man se att andelen anställda i små och medelstora företag trendmässigt ökar, om än svagt, samtidigt som de stora företagens andel minskar. Det tyder på att det är de små företagen som driver jobbskapandet framåt i Sverige och då pratar vi dessutom bara om de företag med anställda.

Majoriteten, ungefär 75 procent, av våra företag är faktiskt företag helt utan anställda. Skulle dessa företag bara anställa en enda medarbetare var skulle i teorin över en halv miljon nya jobb kunna skapas på svensk arbetsmarknad. Det finns med andra ord stora möjligheter för jobbtillväxt på den svenska arbetsmarknaden genom de små företagen.

Storföretag och småföretag lika viktiga för BNP

När man pratar om näringslivet pratar man inte bara om antal företag eller tillväxt av jobb. Minst lika viktigt är produktionen av varor och tjänster; det som vanligtvis brukar summeras i bruttonationalprodukten, BNP, och kallas ett lands ekonomiska tillväxt

Även här är de små och medelstora företagen viktiga. De står nämligen för nästan 60 procent av näringslivets bidrag till Sveriges BNP. Det är dessutom de små företagen som utmärker sig. De företag som har mindre än 50 anställda står faktiskt för drygt 40 procent av näringslivets bidrag till Sveriges BNP. Det är ungefär lika mycket som de stora företagens bidrag till BNP.

 

Småföretagen störst inom tjänstesektorn

Delar man upp företagens bidrag till Sveriges BNP på varu- och tjänsteproduktion kan man se att de små och medelstora företagen främst utmärker sig inom tjänstesektorn. Här står dessa företag för nästan 70 procent av förädlingsvärdet. Lite förenklat uttryckt produceras alltså nästan 7 av 10 tjänster i Sverige av ett litet eller medelstort företag. Enbart de små företagen, de med färre än 50 anställda, står för hälften av förädlingsvärdet inom tjänstesektorn.

Sammantaget kan man alltså konstatera att:

  • en majoritet av de privatanställda jobbar i ett litet eller medelstort företag,
  • antalet anställda ökar mer i små och medelstora företag än i storföretag,
  • mer än hälften av näringslivets bidrag till Sveriges BNP kommer från de små och medelstora företagen.

Detta betyder givetvis inte att storföretagen blivit oviktiga för svensk ekonomi, men väl att många säkert har anledning att nyansera sin bild av Sverige som ett utpräglat storföretagsland.


Not: stora företag definieras för statistik över antal företag som företag med 250 eller fler anställda. För statistik över antal anställda och förädlingsvärde definieras stora företag som företag med 200 eller fler anställda. Detta beror bland annat på sekretessregler kring statistiken. Statistiken baseras enbart på antal anställda i ett företag och tar inte hänsyn till om företagen är självständiga enheter. Statistik för små och medelstora företag kan därmed till exempel inkludera små företag som tillhör större koncerner.