Sveriges handel med EU före och efter inträdet

Ökad europeisk handel är ett av den Europeiska Unionens viktigaste prioriteringsområden. Det var också ett viktigt argument för ett medlemskap i Sverige vid valet 1994. Nästan 15 år efter Sveriges inträde i EU visar handelsstatistik att svensk export inte nämnvärt fokuserat mer på EU än tidigare.

Länder som handlar med varandra krigar inte

EU:s grundtanke är fred genom handelsintegrering. Syftet är att göra länder beroende av varandra genom handel så att kostnaden för att starta krig blir alltför hög. Arbetet som ledde fram till dagens utformning av EU startades på 1950-talet. Sverige blev medlem 1995.

Handel mellan länder kan yttras på olika sätt. EU är en tullunion. Detta betyder att länderna inom EU avvecklar de nationella tullarna och att unionen skapar gemensamma tullar utåt. Syftet med avvecklandet av tullar är att öka rörligheten inom unionen. En grundläggande vision för EU är de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft

Svensk utrikeshandel har en positiv trend

Om man jämför Sveriges utrikeshandel med varor år 1994 med 2008 så har handeln ökat avsevärt. Exporten har ökat med drygt 140 procent och importen med drygt 150 procent. Frågan blir då om den svenska utrikeshandeln inom EU ökat eller inte.

Svaret på denna fråga är både ja och nej. Svensk export till EU totalt sett har ökat med nästan 140 procent. Samtidigt har svensk export till andra länder utanför EU ökat ännu mer, +150 procent. Så av Sveriges totala export har faktiskt andelen export som går till EU minskat något, från 62 procent 1994 till 60 procent 2008.

Svensk import uppvisar dock en lite annorlunda trend. Importen från EU har ökat med drygt 180 procent mellan 1994 och 2008. Samtidigt har importen från länder utanför EU ökat betydligt mindre, med cirka 100 procent. Så av hela Sveriges import har andelen import från EU ökat med 6 procentenheter, från 64 procent 1994 till 70 procent 2008. Vad som kan noteras som en effekt av medlemskapet är att ökningen i importandelen skedde mellan 1994 och 1995 och har legat stabilt på 70 procent sedan dess. 

Svensk utrikeshandel, 1994-2007

1994=100

Källa: Kommerskollegium

Ändrat handelsmönster till följd av medlemskap

Det finns två tydliga exporttrender under perioden 1994 till 2008. Exporten av skog och träprodukter har minskat med cirka 6 procentenheter som andel av totala exporten. Däremot har exporten av raffinerade oljeprodukter och elektrisk ström ökat med 5 procentenheter.

När det gäller importen så finns tydliga trendförändringar även där. Importen av industriprodukter, till exempel kontorsmaskiner och verktyg, har minskat med 6 procentenheter som andel av totala importen. Samtidigt har importen av oljeprodukter och naturgas ökat med 8 procentenheter. 

Varför har inte exporten till EU ökat mer?

En aspekt av medlemskapet i EU är en ökad tillgänglighet till en större marknad. Medlemskapet i EU har inneburit en ökad handel med EU men inte en ökad integrering av exporten. Hur kommer det sig?

  • Ett argument som ofta framförs är att Sverige inte infört euron. Detta kan vara en av förklaringarna men tittar vi på Finland till exempel så har vår tillväxttakt i exporten till EU varit högre än Finlands. Detta trots att de har gått över till euron. Att Sverige står utanför euro-området är därför ingen given förklaring.
  • En annan förklaring kan vara ökad konkurrens inom EU. Detta kan mätas genom den svenska andelen av EU-27:s totala export. Denna andel har varit stabil på cirka 3 procent sedan 1995. Euro-länder som Frankrike, Finland, Spanien och Grekland har också haft exportandelar som legat stabilt sedan 1995. Det är därför troligt att anta att svensk export har klarat sig bra trots utvidgningen av EU.
  • En tredje förklaring som bör nämnas är att för att exporten ska öka måste det finnas en efterfråga. Många länder i EU-området har under en längre tid haft en låg tillväxt. Konsekvensen blir därmed en låg efterfrågan. Dessutom handlade Sverige mycket med EU-länderna redan innan medlemskapet i EU.

Handel viktig både inom och utanför EU

Sedan Sveriges medlemskap i EU har marknader utanför EU uppvisat hög tillväxt och därmed hög efterfrågan. Och det var just under denna tidsperiod som globaliseringsvågen sköljde över världen och nya marknader öppnades för handel. För svensk del har dessa nya marknader bidragit till en exportökning på nära 150 procent. För en exportberoende nation som Sverige är alla handelsländer viktiga. När det gäller Sveriges handel har fokus kanske mer legat på global diversifiering snarare än europeisk integrering.

Sveriges import från EU har däremot ökat efter inträdet. Denna trend kan ses som ett resultat av att Sveriges medlemskap i EU inte bara innebär en europeisk marknad för svenska företag utan också en utvidgad marknad för svenska konsumenter.