Företagen forskar mest

Många tänker på en universitetsprofessor när de hör ordet forskare, men faktum är att den övervägande delen av svensk forskning och utveckling, FoU, bedrivs i företagen. 20 företag står för hälften av svensk FoU.

FoU anses vara en viktig faktor bakom välstånd. En regering som lägger mycket pengar på forskning vill stödja uppkomsten av innovationer. Innovationerna blir produkter och tjänster som höjer välståndet och kan exporteras till andra länder.

Utgifterna för FoU i Sverige ökade stadigt under 1990-talet och uppgick som mest till 4,25 procent av BNP 2001. Ökningen var framför allt en följd av mer FoU-investeringar i näringslivet. Sedan 2001 har dock andelen minskat främst på grund av att FoU-utgifterna inte följt de senaste årens starka BNP-tillväxt. 2006 uppgick FoU till 3,83 procent av BNP eller 108,2 miljarder kronor.

Näringslivet bedriver mest FoU

Tre fjärdedelar av svensk FoU bedrivs i företagen, och även när man ser till finansiering av FoU är företagen helt dominerande. I företagen är det till största delen utvecklingsarbete som bedrivs för att förbättra produkter och tjänster., och mindre del ren forskning, Att på olika sätt underlätta för den FoU som bedrivs i företagen är därför av stor vikt för Sverige som forsknings- och kunskapsnation.

FoU i Sverige

Källa: SCB

Bolagens FoU är i stor utsträckning koncentrerad till några få stora företag. De 20 företag som investerar mest i FoU står för 46 procent av Sveriges totala utgifter för FoU. Detta är mer än dubbelt så mycket som det universiteten och högskolornas spenderar. Företagens forskningsbudgetar är dock inte på samma sätt som statens knutna till Sverige. De svenska exportbolagen har verksamhet över hela världen och lägger en allt större del av sina forskningsbudgetar utomlands. Enligt Institutet för Tillväxtpolitiska Studier skedde år 2005 56 procent av näringslivets FoU i Sverige, vilket är en minskning från 10 år tidigare då motsvarande siffra var hela 78 procent.

Forskningen alltmer globaliserad

Traditionellt har ett företags forskning och utvecklingsarbete ofta skett där huvudkontoret ligger. Men i allt högre utsträckning tenderar företagen att förlägga FoU där produktionen och försäljning sker. Asien med sin starka tillväxt är numera en viktig konkurrent till Europa om forskningsresurser.

I sammanhanget ska inte glömmas att helt eller delvis utländska företag (exempelvis AstraZeneca) bedriver avancerad forskning i Sverige. För att Sverige ska behålla den höga andelen av de svenska företagens forskningsbudgetar, och samtidigt locka internationell forskning till Sverige, måste landet vara minst lika attraktivt som i dag för forskningsintensiva företag. Tillgången på högutbildad arbetskraft är en viktig faktor när företag beslutar var de ska lokalisera sin FoU.

Asien med sin starka tillväxt är numera en viktig konkurrent till Europa om forskningsresurser.

Men det gäller även för Sverige att fokusera sina resurser och att statlig och privat forskning samverkar, för att inte näringslivets långsiktiga FoU-investeringar ska äventyras. För Sverige som nation är det viktigt att företag verksamma i landet kan kommersialisera de upptäckter och patent som blir resultatet av FoU.

Läs mer:

Forskning och utveckling i Sverige