Ekonomifakta

Sysselsatta inom välfärdssektorn

Vården, skolan och omsorgen sysselsätter runt 1 688 000 personer. Av dessa arbetar 1 273 000 i offentlig sektor och 415 000 i privat sektor, men det finns stora skillnader mellan Sveriges län. Andelen sysselsatta i privat sektor varierar mellan 12 och 45 procent.

Loading

En stor del av välfärdstjänsterna inom vården, skolan och omsorgen tillhandahålls av privata utförare. År 2021 arbetade var fjärde anställd, 24,6 procent, inom privata driftsformer. I diagrammet nedan kan man studera hur fördelningen mellan privat och offentligt anställda ser ut i enskilda branscher. Där framgår till exempel att lite mer än 50 procent av de anställda inom tandvården arbetar privat, medan motsvarande andel för vård och omsorg är drygt 22 procent.

Loading

Utveckling av andel sysselsatta i privata driftsformer

Privata driftsformer inom välfärdssektorn har funnits sedan många år tillbaka och andelen sysselsatta i denna form har ökat över tid. Störst ökning skedde mellan 2007-2013. Idag är har andelen stabiliserats något men ökar fortfarande. Utvecklingen från 2007 har inneburit att de privata driftsformerna ökat sin andel av sysselsättningen i välfärdssektorn från 15,9 till 24,6 procent.

Det finns däremot en stor spridning mellan Sveriges län. Högst andel privat sysselsatta inom välfärdssektorn har Stockholms län med cirka 45 procent. Lägst är andelen i Kalmar län där strax över 12 procent är sysselsatta i privata driftsformer.

Loading

Här finns en utförlig förklaring av välfärdssektorns bransch- och sektorsindelning