Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Hur fungerar kärnkraft?

Senast uppdaterad: 2024-06-10

Kärnkraftverk använder rörelseenergi i upphettad vattenånga för att producera el. Värmen för att koka vatten skapas genom fission.

Fission kallas den process där man klyver en atomkärna, vilket frigör stora mängder energienergi:.

Kärnkraft i energisystemet

I Sverige finns det sex aktiva kärnkraftsreaktorer fördelat på tre kärnkraftverk. År 2022 producerade dessa 50,1 TWh el vilket motsvarar 29,4 % av Sveriges totala elproduktionelproduktion:. I Sverige har kärnkraften gradvis avvecklats sedan år 1999 då Barsebäck började stängas ned. Sedan dess har ytterligare fem reaktorer tagits ur drift. Internationellt sett varierar trenderna, i Europa har användningen minskat sedan början på 2000-talet medan den har ökat i Asien.

Sveriges kärnkraftverk fungerar alla på liknande sett. Bränslet, i form av anrikat uran, bestrålaslas: av neutroner för att klyvas. Vid klyvningen produceras värme och en neutron som kan fortsätta reaktionen. Hur man sedan använder värmen är olika. I Sverige så har vi två olika typer av kärnkraftverk. Oskarshamn och Forsmark har så kallade kokvattenreaktorer medan Ringhals använder tryckvattenreaktorer.

Ett kärnkraftverk har en verkningsgradverkningsgrad: på ungefär 30 %, vilket innebär att en tredjedel av värmeenergin som skapas blir till el, resterande kallas för spillvärme och transporteras ut till havet.

För- och nackdelar med kärnkraft

Kärnkraftsproduktion genererar inga utsläpp av koldioxidkoldioxid:, vilket gör det till en fossilfri kraftkälla. KärnkraftKärnkraft: är inte heller väderberoende, vilket gör det möjligt att planera kraftproduktionen. Kärnkraftverk är mest effektiva vid maxeffekt och bidrar med en baskraft under stora delar av året.

KärnkraftKärnkraft: är inte en förnybar energikälla, uranet som används till bränsle finns i begränsade mängder. Avfallet från det förbrukade bränslet är radioaktivt och måste tas hand om på rätt sätt för att inte orsaka skador för människor och miljömiljö:. Det långlivade avfallet ska grävas ned i berggrunden för att sedan isoleras i ca 100 000 år.

Inne i reaktorn sker det en kontrollerad kedjereaktion, kan den inte kontrolleras så blir reaktorn överkritiskoch konsekvenserna stora. Moderna reaktorer har säkerhetsrutiner och system för att förhindra en kärnkraftsolycka.

Fördelar

Nackdelar

Senast uppdaterad: 2024-06-10

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta