Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Vad påverkar elpriset?

Senast uppdaterad: 2023-08-25

Priset på el varierar från dag till dag, mellan årstider, och mellan olika delar av landet. Det tre viktigaste faktorerna för att förklara elpriset är: överföringskapacitet, internationella prisar och väder.

Överföringskapacitet och elpriset

Sverige är sedan 2011 indelat i fyra olika elområden, med begränsad överföringskapacitet mellan dem. Traditionellt har norra Sverige vattenkraft och södra Sverige kärnkraftkärnkraft:. De senaste åren har kärnkraften succesivt börjat avvecklas och det har bidragit till en förskjutning i var elen produceras. Det produceras mer el i norra Sverige än i södra, samtidigt som efterfråganefterfrågan: är större södra. Detta innebär att el som produceras i norr behöver överföras till syd. Det finns en begränsing i hur mycket el som går att överföra i ledningarna. När överföringskapaciteten från norr till syd inte kan tillgodse efterfråganefterfrågan: i syd, stiger elpriserna i syd. Det bidrar till priskillnader mellan norra och södra Sverige.

Internationellt elpris

Sverige handlar el med många länder i norra Europa på en börsbörs: som heter Nord Pool Group. Priset på den internationella marknaden påverkar det inhemska priset. Har många länder högre elpriser driver det upp priset även här. Ett tydligt exempel var Rysslands invasion av Ukraina. En konsekvens av kriget är att tillförseln av fossilgas till Europa minskade drastiskt. Många av länderna i Nord Pool Group använder sig flitigt av fossilgas och fick högre elpriser som resultatresultat: av detta. Högre priser i Europa innebar högre priser även i Sverige trots att fossilgas inte i används i den svenska elmixen.

Eftersom det finns begränsad överföringskapacitet till utlandet, behöver södra Sverige inte nödvändigtvis behöva ha europeiska priser. Om södra Sverige producerar mer el än vad som kan överföras till internationella marknader blir det inhemska priset lägre än det internationella elpriset.

Väderförhållanden och elpriset

Väderförhållanden som vind, nederbörd och temperatur påverkar elpriset både på kort- och långsikt. Under dagar då det blåser mycket producerar vindkraften mycket el. Om vindkraften utgör en större andel av elutbudet så sjunker priserna. Elpriserna kan till och med bli negativa. Det motsatta är också sant, vid vindstilla dagar blir elpriset högre.

Ett väderförhållande som påverkar på långsikt är nederbörd. Ett år med mycket nederbörd kallas våtår och innebär att vattenkraften kan producera mer el än vanligt. Vid våtår blir elpriset lägre och vid torrår blir elpriset högre. Utomhustemperatur påverkar också elpriset. På vintern när det är kallt och mörkt ute är efterfråganefterfrågan: på el för värme och ljus större än på sommaren. Vid större efterfråganefterfrågan: blir elpriset högre.

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta