Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Energianvändning

Senast uppdaterad: 2023-08-10

År 2022 var den slutgiltiga energianvändningen i Sverige 355,2 TWh. Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin. De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 119 TWh och biobränsle som uppgick till 95 TWh.

Loading

År 2022 var bostäder och service mm. den sektor som använde mest energienergi:, 139 TWh. Sektorn är beräkningstekniskt en restpost och innehåller hushåll, offentlig verksamhet, övrig serviceverksamhet, jordbruk, skogsbruk, fiske och bygg. Näst mest energienergi: använde industrin med 137 TWh. Den vanligaste energibäraren under 2022 var el, som stod för 119 TWh, följt av biobränslebiobränsle: som utgjorde 95 TWh.

Förluster och annan användning

Energianvändningen som presentas ovanför representerar den slutgiltiga konsumtionen per sektor och energibärareenergibärare: utan eventuella förluster. Sveriges totala energianvändning för 2022 var därför 507,9 TWh varav 152,6 TWh utgjordes av förluster. Förluster innebär energienergi: som går till spillo eller inte används.

Loading

Förluster från kärnkraften uppgår till 93,3 TWh. Med förluster menas energienergi: som kyls bort vid kärnkraftsproduktion. Andra förluster uppstår i värme- och kraftvärmeverkkraftvärmeverk: eller som distributionsförluster för el och fjärrvärme, vilket 2022 uppgick till 19,2 TWh. Egenanvändningen i energisektorn uppgick till 22 TWh år 2022. Här ingår användning för uppvärmning, belysning, elanvändning i produktionsanläggningar och raffinaderier.

Senast uppdaterad: 2023-08-10

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta