Ekonomifakta

Andel bidragsförsörjda, Borlänge

Borlänge kommun

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 51 735 invånare. Värdet för andel bidragsförsörjda är det 62:a högsta i landet med 15 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel bidragsförsörjda

Källa: SCB

Andel av befolkningen, 20-64 år, som försörjs med sociala ersättningar och bidrag (helårsekvivalenter). Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Kommunens webbplats