Ekonomifakta

Högutbildade EU-flyttare i Sverige

Publicerad: 2020-02-21

Drygt 9 miljoner EU-medborgare jobbade eller sökte jobb i andra EU-länder än sitt ursprungsland under 2018. Sverige var ett halvpopulärt land att bo i, däremot lockade vi högst andel högutbildade arbetstagare.

EUEU:-medborgare kan idag röra sig fritt mellan EU:s medlemsländer för att bo, studera och arbeta. Sedan 2014 behöver man inte söka tillstånd i landet man besöker vilket gjort det smidigt att resa och flytta, men samtidigt också relativt svårt att få en bild över hur stor rörligheten mellan länderna är. Nya insikter om detta ges dock i EUEU:-kommissionens rapport, Intra-EU Labour Mobility, där man med hjälp av ländernas arbetskraftsundersökningar studerat EUEU:-rörligheten närmare.

Det man kikar på mer konkret är hur många EUEU:-medborgare i arbetsför ålderarbetsför ålder:, 20-64 år, som bor och jobbar i ett annat medlemsland än sitt ursprungsland.

Aktiva EU-flyttare

Under 2018 uppskattar man att drygt 9 miljoner EUEU:-medborgare jobbade eller aktivt sökte jobb i länder utanför sitt ursprungsland och var det man kallar för aktiva EUEU:-flyttare. De vanligaste ursprungsländerna var Rumänien, Polen, Italien och Portugal. Tillsammans stod medborgare från dessa länder för över 50 procent av det totala antalet aktiva EUEU:-flyttare.

De populäraste länderna att flytta till var helt klart Tyskland och Storbritannien. 2018 befann sig drygt 4,5 miljoner personer, omkring hälften av alla EUEU:-flyttare, i dessa två länder. Ställer man antalet i förhållande till storleken på ländernas arbetskraftarbetskraft: blir bilden dock något annorlunda. Då toppar istället Luxemburg listan med 45 procent av arbetskraften, följt av Irland och Cypern med lite över 10 procent. Sverige håller en förhållandevis genomsnittlig nivå oavsett mått – omkring 149 000 personer eller cirka 3 procent av vår totala arbetskraftarbetskraft:.

Loading

Rapporten visar även att EUEU:-flyttarna har högre sannolikhet att vara sysselsatta än de nationella invånarna. Under 2018 var skillnaden cirka 4 procentenheter på EUEU:-nivå. Även arbetslösheten var något högre, men där var skillnaden mindre, i snitt 1 procentenhet. Generellt tenderar gruppen som rör sig mellan medlemsländer att vara mer aktiva på arbetsmarknaden , det vill säga i jobb eller arbetssökande, än den inhemska befolkningen. I Sverige var skillnaden omkring en procentenhet i båda måtten, andelen sysselsatta var dock bland de högsta jämfört EUEU:-flyttare i andra länder.

Flest välutbildade EU-flyttare

Något Sverige, enligt studien, är särskilt bra på är att locka till sig kvalificerad arbetskraftarbetskraft:. Andelen EUEU:-flyttare med en eftergymnasial utbildningutbildning: uppgick till hela 64 procent i Sverige 2018. Det är den högsta andelen bland samtliga EUEU:-länder och också betydligt högre än utbildningsnivån hos den inhemska arbetskraften, där andelen uppgick till 42 procent samma år.

Arbetstagarna från EUEU: är inte bara välutbildade de tenderar även att vara relativt unga. MedianMedian:åldern bland samtliga EUEU:-flyttare är 35 år. I Sverige var hälften av alla aktiva EUEU:-medborgare mellan 25 och 39 år. Med hänsyn till de demografiska utmaningar många länder står inför är detta alltså ett bra tillskott av yngre arbetstagarearbetstagare:.

Loading

av Isabelle Galte Schermer

Publicerad: 2020-02-21

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.