Högkonjunktur

Den ekonomiska aktiviteten i ett land varierar över tid. När aktiviteten är hög kallas det för högkonjunktur. För att avgöra var i konjunkturcykeln en ekonomi befinner sig jämför man med en trend. Denna trend kallas för potentiell BNP och visar hur mycket ekonomin kan växa utan att det uppstår kapacitetsbrister som gör att inflationen ökar. När ekonomin befinner sig i högkonjunktur överstiger faktisk BNP den potentiella och produktionsfaktorerna, arbete och kapital, används så pass intensivt att det börjar bli svårt att öka produktionen ytterligare.  Det är till exempel svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Högkonjunkturer brukar förknippas med hög efterfrågan, ett starkt läge på arbetsmarknaden och ett inflationstryck som är högre än normalt.