Efterfrågeinflation

Inflation som kommer av ett läge där efterfrågan är större än utbudet, och priserna därmed pressas uppåt. Detta scenario inträffar vanligtvis i högkonjunktur då konsumenter har relativt gott om pengar att röra sig med och därför konsumerar mer än marknaden hinner med att producera.