Elproduktion med fossila bränslen - internationellt

Island, Schweiz och Sverige är de länder som har lägst andel fossila bränslen i elproduktionen inom OECD. Inom EU och OECD genereras nästan varannan Kwh med fossila bränslen såsom kol, naturgas och olja.

Endast en liten del av elproduktionen i Sverige kommer från förbränning av fossila bränslen. År 2020 rörde det sig om 1 procent. Istället är det vattenkraft tillsammans med kärnkraft som dominerar stort i den svenska elproduktionen. När vattenkraften, under så kallade torrår, inte förmår generera lika mycket el som normalt eller när kärnkraften inte producerat för full effekt har Sverige tvingats förbränna mer fossila bränslen. Detta har inneburit att andelen el som producerats med fossila bränslen under enstaka år har varit högre.

På andra håll inom EU och OECD ser det dock helt annorlunda ut. Där är förbränning av fossila bränslen i elproduktionen fortfarande regel snarare än undantag. Faktum är att över 30 procent av elen som produceras i EU varje år kommer från fossila bränslen, främst från kol och naturgas. Inom OECD är andelen runt 50 procent.

Island, Schweiz, och Sverige är de länder som har lägst andel fossila bränslen i elproduktionen. Gemensamt för alla är att vattenkraft utgör en stor andel. För Sverige är kärnkraften nästan lika viktig som vattenkraften och även i Schweiz spelar kärnkraften en stor roll. Högst är användningen av fossila bränslen i Saudiarabien, Israel och Iran.