Bonus-malus

Den 1 juli 2018 infördes ett bonus-malussystem för fordonsbeskattningen. I många fall innebär det förhöjd fordonsskatt för ägaren under de tre första åren. Är koldioxidutsläppen mycket låga finns dock också möjlighet till bonus.

Bilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som har fordonsår 2018 eller senare och tagits i trafik för första gången efter den 1 juli 2018 omfattas av bonus-malussystemet. Detta innebär i korthet att fordonskatten blir högre under de tre första åren, samtidigt som köparen kan få en bonus om koldioxidutsläppen ligger på en riktigt låg nivå.

Hur hög skatten blir beror i huvudsak på bränslet och koldioxidutsläppen. Om ett fordon är taget i trafik mellan 1 juli 2018 och den 31 mars 2021 och släpper ut mindre än 95 gram koldioxid per kilometer så uppgår skatten till ett grundbelopp på 360 kronor, som är lika högt för alla fordon. På de utsläpp som överstiger 95 gram utgår även ett koldioxidbelopp. Upp till 140 gram ligger det på 82 kronor per gram och däröver på 107 kronor. Koldioxidbeloppet är lika högt för bensin- och dieselbilar. För dieseldrivna fordon görs dock också ett bränsletillägg som uppgår till 13,52 kronor per gram och ett miljötillägg på 250 kronor per år.

För fordon tagna i trafik mellan den 1 april 2021 och den 31 maj 2022 gäller gränsvärdet 90 gram. För utsläpp över 90 gram gäller 107 kronor per gram upp till och med 130 gram koldioxid per kilometer. Utsläpp över 130 gram beskattas med 132 kronor per gram per kilometer.

För fordon tagna i trafik efter den 1 juni 2022 gäller gränsvärdet 75 gram. För utsläpp över 75 gram gäller 107 kronor per gram upp till och med 125 gram koldioxid per kilometer. Utsläpp över 125 gram beskattas med 132 kronor per gram per kilometer.

I diagrammet ovan redovisas den totala skatten vid olika utsläppsnivåer. Till exempel blir skatten för en bensinbil som släpper ut 120 gram per kilometer, 2 410 kronor per år under de tre första åren. Skatten för en dieselbil med lika höga utsläpp blir 4 282 kronor.

Efter de tre första åren är skatten inte förhöjd utan lika hög som för fordon som tagits i trafik före den 1 juli 2018. Att bonus-malus innebär lägre skatt för äldre bilar har kritiserats eftersom detta kan motverka förnyelsen av fordonsflottan. En annan kritik har varit att systemet inte särskiljer mellan olika typer av fordon och inte heller tar hänsyn till transportnytta. En minibuss träffas till exempel av samma bonus-malusregler som en liten personbil, trots att minibussen kan transportera betydligt fler och i det avseendet är effektivare.

Även om bonus-malus innebär förhöjd skatt under de tre första åren, innehåller systemet också en morot i form av en bonus. 

För att kvalificera sig för bonusen krävs dock att bilen släpper ut som mest 60 gram koldioxid per kilometer om den är tagen i trafik före 2020. Om den är tagen i trafik mellan den 1 januari 2020 och den 31 mars 2021  utgår bonus upp till 70 gram per kilometer. Är utsläppen noll, som till exempel för elbilar, uppgår bonusen till 70 000 kronor. Tidigare var bonusen 60 000. Är utsläppen större än så minskar bonusen linjärt ned till 10 000 kronor vid 60 respektive 70 gram. Därefter utgår ingen bonus förutom för vissa gasdrivna bilar.

 

Sättet att mäta kan påverka skatten

Fram till årsskiftet 2019/2020 användes en metod som kallas för NEDC för att mäta fordonens utsläpp. Detta system ersätts nu av en ny metod, WLTP. Det nya systemet avspeglar verkliga körförhållanden på ett bättre sätt och ger därmed en mer rättvisande bild av fordonets faktiska förbrukning och utsläpp.

Övergången till det nya systemet har dock också bidragit till att skapa osäkerhet på den svenska fordonsmarknaden eftersom det från 2020 ska ligga till grund för beräkningarna av fordonsskatten. Detta kommer då innebära högre fordonsskatt eftersom WLTP ger högre mätvärden än NEDC. Redan till året därpå har sedan, i enlighet med 73-punktsprogrammet, ytterligare förändringar i beskattningen aviserats.