Elcertifikat

173,3Kronor
jul-18

Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 med syftet att öka elproduktion från förnyelsebara energikällor och torv i Sverige. Målsättningen är att öka elproduktionen från dessa energikällor med 30 TWh mellan åren 2002 till 2020. 

Diagrammet ovan visar hur spotpriset per elcertifikat har utvecklats sedan 2006. Statistiken är hämtat från SKM — Svensk Kraftmäkling.

Elcertifikatsystemet innebär att producenterna av förnyelsebar el får elcertifikat av staten, som de sedan säljer vidare till de kvotpliktiga. En megawattimme el från förnyelsebara energikällor motsvarar ett elcertifikat.

Enligt lagen utgörs de kvotpliktiga av:

  • Elleverantörer som levererar el till elanvändare
  • Elanvändare i den utsträckning som de använt el som de själva har producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen
  • Elintensiva företag

Dessa kvotpliktiga företag är skyldiga att köpa in ett visst antal elcertifikat, som bestäms av hur stor deras totala elleverans/elanvändning är. Om en elleverantör till exempel säljer 1 000 megawattimmar el och kvoten för året ligger på 15 procent, måste elleverantören köpa in 150 elcertifikat.

När leverantörerna köper elcertifikat för att möta kvotplikterna, drar de på sig extra kostnader, vilka betalas av konsumenterna via deras elräkningar. Samtidigt som elcertifikaten innebär en kostnad för leverantörer och konsumenter får producenter av förnyelsebar el en extra intäkt när de säljer sina certifikat. På så vis stimulerar elcertifikatsystemet produktionen av el från förnyelsebara energikällor. 

Elcertifikaten handlas på en marknad och prissätts enligt den grundläggande principen om utbud och efterfrågan. Om det produceras lite el från förnyelsebara energikällor minskar utbudet av elcertifikat. Därmed stiger också priset på dessa certifikat. Det blir då mer lukrativt att producera el från förnyelsebara energikällor vilket kommer att stimulera fler producenter att öka sin förnyelsebara elproduktion.

Utfärdade elcertifikat

per energikälla

VindBioVattenTorvSol
2004864 5467 670 7791 968 242544 7826
2005939 1257 925 7901 798 717634 0125
2006988 3408 593 5382 018 520556 38020
20071 431 6449 049 6542 195 347579 62219
20082 000 3089 599 3122 607 349834 193129
20092 490 1199 765 9832 441 624871 437212
20103 486 07711 168 9092 611 063792 437278
20116 104 13510 338 5652 703 186657 438556
20127 163 33910 646 6353 145 650554 4911 029
20139 682 2474 805 607837 263104 5333 705
201411 022 0104 704 7431 376 113106 37910 770
201515 609 1974 343 2601 703 10073 21324 524
201614 939 7564 530 5691 456 42985 64445 467
LADDA NER
Källa: Energimyndigheten
Not: Siffrorna bygger på månadsdata som revideras kontinuerligt.
De energikällor som definieras som förnybara i detta sammanhang är: vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi samt torv i kraftvärmeverk.