Elcertifikat

161,9Kronor
nov-18

Under november kostade ett elcertifikat i snitt 161,89 kronor. Det var 134 procent mer jämfört med samma månad föregående år. 

Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 med syftet att öka elproduktion från förnyelsebara energikällor och torv i Sverige. Sedan 2012 är marknaden gemensam för Sverige och Norge. Målsättningen är att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. 

Elcertifikatsystemet innebär att producenterna av förnyelsebar el får elcertifikat av staten, som de sedan säljer vidare till kvotpliktiga. En megawattimme el från förnyelsebara energikällor motsvarar ett elcertifikat.

Enligt lagen utgörs kvotpliktiga av:

  • Elleverantörer som levererar el till elanvändare
  • Elanvändare i den utsträckning som de använt el som de själva har producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen
  • Elintensiva företag

Dessa kvotpliktiga företag är skyldiga att köpa in ett visst antal elcertifikat, som bestäms av hur stor deras totala elleverans/elanvändning är. Om en elleverantör till exempel säljer 1 000 megawattimmar el och kvoten för året ligger på 15 procent, måste elleverantören köpa in 150 elcertifikat.

När leverantörerna köper elcertifikat för att möta kvotplikterna, drar de på sig extra kostnader, vilka betalas av konsumenterna via deras elräkningar. Samtidigt som elcertifikaten innebär en kostnad för leverantörer och konsumenter får producenter av förnyelsebar el en extra intäkt när de säljer sina certifikat. På så vis stimulerar elcertifikatsystemet produktionen av el från förnyelsebara energikällor. 

Elcertifikaten handlas på en marknad och prissätts enligt den grundläggande principen om utbud och efterfrågan. Om det produceras lite el från förnyelsebara energikällor minskar utbudet av elcertifikat. Därmed stiger också priset på dessa certifikat. Det blir då mer lukrativt att producera el från förnyelsebara energikällor vilket kommer att stimulera fler producenter att öka sin förnyelsebara elproduktion.

Utfärdade elcertifikat

per energikälla

VindBiomassa och biogasVattenTorvSolTotalt
2004864 546,007 670 780,001 968 242,00544 781,006,0011 048 355,00
2005939 125,007 925 794,001 798 717,00634 008,005,0011 297 649,00
2006988 340,008 593 536,002 018 520,00556 382,0020,0012 156 798,00
20071 431 644,009 049 655,002 195 347,00579 621,0019,0013 256 286,00
20082 000 308,009 599 314,002 607 349,00834 191,00129,0015 041 291,00
20092 490 119,009 765 989,002 441 624,00871 431,00212,0015 569 375,00
20103 486 077,0011 168 923,002 611 063,00792 424,00278,0018 058 765,00
20116 104 135,0010 337 664,002 703 186,00658 339,00556,0019 803 880,00
20127 163 339,0010 646 635,003 145 650,00554 491,001 029,0021 511 144,00
20139 686 146,005 230 344,00844 709,00129 032,003 705,0015 893 936,00
201411 023 759,004 727 771,001 376 115,00106 379,0010 771,0017 244 795,00
201515 614 320,004 396 971,001 716 720,0077 129,0024 544,0021 829 684,00
201614 939 759,004 569 315,001 463 556,0086 026,0045 535,0021 104 191,00
201717 038 771,005 313 388,001 636 463,0080 408,0074 101,0024 143 131,00
LADDA NER
Källa: Energimyndigheten
Not: Siffrorna bygger på månadsdata som revideras kontinuerligt.
De energikällor som definieras som förnybara i detta sammanhang är: vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi samt torv i kraftvärmeverk.