Energitillförsel - internationellt

Den internationella energitillförseln uppvisar stora skillnader mellan olika regioner när det gäller vilken som är den mest betydelsefulla energibäraren. Världens energitillförsel domineras av fossila bränslen och bland dessa är olja den mest betydelsefulla. Olikheter i energianvändningen har sin orsak i ländernas och regionernas ekonomiska situation, industristruktur och givetvis klimatet.

År 2016 svarade kol för drygt 30 procent av den totala energitillförseln. Inom EU sjönk kolanvändningen med drygt 1 procent under 2015. I världen sjönk användningen med knappt 1 procent procent. 

Oljan utgjorde drygt 33 procent av den totala tillförseln i världen 2016. Förenklat kan olja delas upp i två delar, drivmedel och eldningsoljor. Historiskt har trenden varit sådan att efterfrågan på drivmedel, som till exempel diesel och bensin, ökat kraftigare än de tunga eldningsoljorna. En anledning till detta är industrins successiva övergång från oljeeldning till elenergi för tillverkningsprocesser.

Naturgasens andel av energitillförseln uppgick 2016 till knappt 24 procent av den totala energitillförseln.

Vattenkraften stod för drygt 4 procent och kärnkraften för knppt 4. De förnybara källorna står för drygt 2 procent.