Energitillförsel - internationellt

Den internationella energitillförseln uppvisar stora skillnader mellan olika regioner när det gäller vilken som är den mest betydelsefulla energibäraren. Världens energitillförsel domineras av fossila bränslen och bland dessa är olja den mest betydelsefulla. Olikheter i energianvändningen har sin orsak i ländernas och regionernas ekonomiska situation, industristruktur och givetvis klimatet.

Oljan utgjorde 34 procent av den totala tillförseln i världen 2017. Förenklat kan olja delas upp i två delar, drivmedel och eldningsoljor. Historiskt har trenden varit sådan att efterfrågan på drivmedel, som till exempel diesel och bensin, ökat kraftigare än de tunga eldningsoljorna.

Kolet utgjorde 28 procent av den tillförda energin i världen under 2017. Mellan 2017 och 2018 ökade kolanvändningen med 0,7 procent. Samtidigt ökade den totala tillförda energin med 1,9 procent vilket medförde att andelen kol i energimixen sjönk med 0,3 procentenheter.

En anledning till detta är industrins successiva övergång från oljeeldning till elenergi för tillverkningsprocesser.

Naturgasens andel av energitillförseln uppgick 2017 till 23 procent av den totala energitillförseln. Vattenkraften stod för 7 procent och kärnkraften för 4. Aven de förnybara källorna utgjorde 4 procent.