Användning av förnybara energikällor

Förnybar energi kommer från källor som återbildas genom naturliga processer i naturen. Exempel på förnybar energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi.

Andelen förnybar energi är kvoten mellan förnybar energi och slutlig energianvändning inklusive överföringsförluster och egen användning av el och värme för el- och värmeproduktion, enligt EU-kommissionens definition.

År 2017 var andelen förnybar energi i Sverige 54,5 procent av den totala energianvändningen. I Sverige är de överlägset viktigaste förnybara energikällorna bioenergi och vattenkraft. Vattenkraften används till stor del för elproduktion medan bioenergi främst används för uppvärmning. Sveriges stora tillgångar på vattenkraft och biomassa i kombination med en aktiv energipolitik är några av orsakerna till varför Sverige ligger högre än andra länder vad gäller andel förnybar energi.

Alla de olika förnybara energikällorna har sina egna för- och nackdelar ur ett miljöperspektiv. Gemensamt har de dock fördelen att resurserna inte är ändliga samt att de bidrar till växthuseffekten i mycket mindre grad. Detta på grund av att koldioxidutsläppen är små eller obefintliga vid användning av dessa energikällor.

Inom EU har det tagits fram gemensamma mål angående förnybar energi. Målet är att 20 procent av EU:s energikonsumtion ska komma från förnybara energikällor år 2020 samt att andelen biodrivmedel ska vara minst 10 procent. Sverige har dock satt upp ambitiösare mål för andelen förnybart som ska vara minst 50 procent år 2020.