Övre Norrland har EU:s lägsta långtidsarbetslöshet

Hög arbetslöshet är ett problem i många europeiska länder. Under 2013 låg arbetslösheten i EU på 10,8 procent, men de regionala skillnaderna var stora. Lägst var arbetslösheten i Oberbayern (Tyskland) på 2,6 procent och som högst i Andalusien (Spanien) på 36,3 procent. När man ser till långtidsarbetslösheten stack de svenska regionerna ut. Sverige låg långt under EU-snittet och Övre Norrland var den region som uppvisade lägst andel långtidsarbetslösa i hela EU.

Eurostat publicerade nyligen ny statistik över arbetslösheten i Europa under 2013. I genomsnitt låg arbetslösheten i de 28 EU-länderna på 10,8 procent men skillnaderna mellan länderna var stora. Högst var arbetslösheten i Grekland på 27,3 procent och lägst var den i Österrike på 4,9 procent.

Stora regionala skillnader

Bakom de nationella genomsnitten döljer sig ännu större regionala skillnader. I Andalusien i Spanien uppgick arbetslösheten till 36,3 procent och var därmed den högsta inom EU. Lägst var arbetslösheten i Oberbayern i Tyskland på 2,6 procent. Också inom vissa medlemsländer var den regionala spridningen stor. I Frankrike var arbetslösheten som lägst i Limousin på 6,9 procent och som högst i Réunion på 28,9 procent. Liknande mönster kunde ses i flera länder.

I Sverige låg samtliga regioner under EU-snittet och skillnaderna mellan regionerna var relativt små. Lägst var arbetslösheten i Stockholm på 6,9 procent och högst var den i Sydsverige på 9,9 procent. Man bör dock vara försiktig i tolkningen av den låga spridningen då den påverkas av att Sverige bara är uppdelat i 8 regioner medan större länder är uppdelade i fler regioner. Ju fler regioner desto större är risken att någon region uppvisar ett extremvärde. I genomsnitt låg den svenska arbetslösheten på 8,1 procent.

Arbetslöshet

Spridning och medelvärde 15-74 år, 2013

Källa: Eurostat

Not: I diagrammet visas arbetslösheten i EU-länderna samt Norge, Schweiz, Island, Turkiet och Makedonien.
Not 2: Staplarna visar den regionala spridningen. För varje land visas de högsta och lägsta regionala nivåerna och det nationella genomsnittet. För mindre länder som inte är uppdelade i regioner visas bara genomsnittet. Den streckade linjen visar EU-snittet.

Andelen långtidsarbetslösa lägst i Övre Norrland

Självklart är det intressant att titta på andelen arbetslösa, men ett mått som ibland säger mer om hur samhället påverkas på sikt av arbetslöshet är långtidsarbetslösheten. En hög andel långtidsarbetslösa innebär att fler befinner sig i ett läge där risken är hög för att hamna i utanförskap. I genomsnitt hade 47,5 procent av de arbetslösa i EU varit utan arbete i mer än ett års tid, men även här var den regionala spridningen stor.

Bland de regioner med lägst andel långtidsarbetslösa återfanns samtliga av Sveriges regioner. Faktiskt så var Övre Norrland den region med lägst andel långtidsarbetslösa inom hela EU på 12,2 procent, följt av Mellersta Norrland (13,1), Norra Mellansverige (16,3), Västsverige (17,2), Småland med öarna (17,3) och Stockholm (17,5). Östra mellansverige hade en långtidsarbetslöshet på 18,7 procent och den svenska region med högst andel långtidsarbetslösa var Sydsverige på 20,5 procent, vilket även det var långt under EU-snittet.

Långtidsarbetslöshet

Andel långtidsarbetslösa 15-74 år, 2013

Källa: Eurostat

Not: I diagrammet visas andelen långtidsarbetslösa som andel av det totala antalet arbetslösa i EU-länderna samt Norge, Schweiz, Island, Turkiet och Makedonien. Att vara långtidsarbetslös innebär att man har varit utan jobb i minst ett år. Värt att notera är att denna definition skiljer sig från den som används i SCB:s arbetskraftsundersökningar där gränsen för att räknas som långtidsarbetslös går vid ett halvår.
Not 2: Staplarna visar den regionala spridningen. För varje land visas de högsta och lägsta regionala nivåerna och det nationella genomsnittet. För mindre länder som inte är uppdelade i regioner visas bara genomsnittet. Den streckade linjen visar EU-snittet.

Överlag målar siffrorna upp en relativt ljus bild av den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten ligger under genomsnittet i EU och de regionala skillnaderna är små. Men den mest positiva nyheten ur ett svenskt perspektiv är den låga andelen långtidsarbetslösa. Den visar att en stor del av de arbetssökande i Sverige bara är arbetslösa under en kortare period och att risken för att hamna i långvarigt utanförskap är låg jämfört med resten av EU.