Ekonomifakta

Andel bidragsförsörjda, Torsås

Torsås kommun

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 002 invånare. Värdet för andel bidragsförsörjda är det 71:a högsta i landet med 14,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel bidragsförsörjda

Källa: SCB

Andel av befolkningen, 20-64 år, som försörjs med sociala ersättningar och bidrag (helårsekvivalenter). Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Kommunens webbplats