Ekonomifakta

Andel bidragsförsörjda, Järfälla

Järfälla kommun

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 86 330 invånare. Värdet för andel bidragsförsörjda är nära genomsnittet med 11 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel bidragsförsörjda

Källa: SCB

Andel av befolkningen, 20-64 år, som försörjs med sociala ersättningar och bidrag (helårsekvivalenter). Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Kommunens webbplats