Ekonomifakta

Andel bidragsförsörjda, Haninge

Haninge kommun

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 99 751 invånare. Värdet för andel bidragsförsörjda är det 62:a lägsta i landet med 10,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel bidragsförsörjda

Källa: SCB

Andel av befolkningen, 20-64 år, som försörjs med sociala ersättningar och bidrag (helårsekvivalenter). Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Kommunens webbplats