Ekonomifakta

Resursutnyttjande

ResursutnyttjandeResursutnyttjande: är en nationalekoonmisk term som används när man studerar hur väl ett lands resurser, eller produktionsfaktorerproduktionsfaktorer:, används. Grundläggande finns det tre olika resurser till ett lands förfogande: arbete, kapitalkapital: och naturresurser. Med hjälp av dessa resurser kan ett land producera varorvaror: och tjänstertjänster: vars värde summeras i bruttonationalprodukten, BNPBNP:. Målet är att kunna använda alla resurser i ett land på ett långsiktigt uthålligt sätt, detta brukar kallas den potentiella BNPBNP:-nivån. Så är dock i praktiken inte fallet. Istället går ekonomin i konjunkturcyklerkonjunkturcykler: med ett lågt resursutnyttjanderesursutnyttjande: i lågkonjunkturer och ett högt resursutnyttjanderesursutnyttjande: i högkonjunkturer.

Senast uppdaterad: 2010-11-23