Ekonomifakta

Corporate Social Responsibility

Corporate Social ResponsibilityCorporate Social Responsibility:,CSRCSR:. Begreppet innefattar företagens samhällsansvar och är ett snävare begrepp än företagens samhällsengagemang. Begreppet har inte någon etablerad, internationellt fastlagd definition, men beskrivs ofta som ett frivilligt ansvar utöver kraven i nationell lagstiftning och omfattar frågor om mänskliga rättigheter, miljöfrågor och sociala rättigheter. Ett sätt att definiera CSRCSR: är att utgå från begreppet hållbar utveckling. I praktiken handlar CSRCSR: både om att företagen ska uppfylla kraven i den nationella lagstiftningen och i den mån den nationella lagstiftningen inte är tillräcklig, agera utifrån ett antal etablerade, fundamentala värden och rättigheter som är globala.

Senast uppdaterad: 2009-10-07