Moral Hazard

Moraliskt risktagande, eller moral hazard på engelska, avser en situation där en part är mer benägen att ta risker eller agera på ett ovarsamt sätt eftersom kostnaderna för deras beteende kommer att bäras av en annan part. Detta inträffar när en part har incitament att öka sitt risktagande eftersom de inte bär hela konsekvenserna av sina handlingar.