Exklusiv befogenhet

När EU har exklusiv befogenhetinnebär det att endast unionen får lagstifta och anta rättsligt bindande akter inom ett visst område. Medlemsstaterna får bara göra ett undantag efter bemyndigande från unionen eller för att genomföra EU-akter. EU har exklusiv befogenhet över: tullunionen, konkurrensregler, monetär politik för euroländer, den gemensamma fiskeripolitiken, och den gemensamma handelspolitiken.