Dikväveoxid

En växthusgas också känt som lustgas. Uppkommer vid jordbruk och förbränning.