Elektrolys

Elektrokemiskt process där tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.