Underliggande budgetsaldo

Faktiskt budgetsaldo justerat för engångseffekter.