Tillväxt

En ökning av bruttonationalprodukten, BNP, över tiden. BNP definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land för användning till konsumtion, investering och export under en period