Terms of Trade

Förhållandet mellan ett lands export- och importpriser. Stiger exportpriserna mer än priserna på importen förbättras Terms of Trade (bytesförhållandet). Landets totala köpkraft ökar genom att exporten kan betala för en ökad importvolym utan att handelsnettot försvagas.