Statsobligation

Samlingsbegrepp för de obligationer som Riksgälden ger ut. Begreppet innefattar både reala och nominella obligationer.