Statsbudget

Plan över statens inkomster och utgifter under ett år. Statsbudgeten är regeringens förslag till budget som läggs fram i två steg till riksdagen. Det första steget är i vårpropositionen som innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Det andra steget är budgetpropositionen som lämnas i september och innehåller förslag om hur statens medel ska fördelas och beräkningar av statsinkomsterna för nästa år.