Skuldkvot

Ett mått på skuldsättningsgraden. En skuldkvot beräknas vanligen som räntebärande skulder som andel av eget kapital. Vanliga skuldkvoter är statens skuldkvot som är statsskuldens andel av BNP och hushållens skuldkvot som är hushållens skulder som andel av disponibel inkomst.