Skolpeng

Ett belopp per elev som fungerar som ett finansieringsmedel för kommunala och fristående skolor. Skolpengen finansieras genom offentliga medel och varje enskild kommun bestämmer skolpengens storlek i sin kommun. Skolpeng får inte finansiera privata skolor, det vill säga de skolor i privat regi som finansieras av privata medel.