Sänkor

Naturliga upptag av koldioxid som länder får tillgodoräkna sig som utsläppsminskningar inom Kyotoprotokollet. Exempel kan vara skogar och olika former av markanvändning.