SMED

SMED, Svenska MiljöEmissionsData, bildades 2001 och är ett konsortium innefattande organisationerna Svenska Miljöinstitutet AB, IVL, Statistiska centralbyrån, SCB, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. Syftet är att långsiktigt samla in och utveckla kompetensen i Sverige inom emissionsstatistik kopplat till åtgärdsarbete inom områdena luft- och vattenföroreningar, avfall samt farliga ämnen och kemikalier. SMED ska utveckla och driva nationella emissionsdatabaser och kunna erbjuda olika tjänster relaterade till dessa.