Resursutnyttjande

Resursutnyttjande är en nationalekoonmisk term som används när man studerar hur väl ett lands resurser, eller produktionsfaktorer, används. Grundläggande finns det tre olika resurser till ett lands förfogande: arbete, kapital och naturresurser. Med hjälp av dessa resurser kan ett land producera varor och tjänster vars värde summeras i bruttonationalprodukten, BNP. Målet är att kunna använda alla resurser i ett land på ett långsiktigt uthålligt sätt, detta brukar kallas den potentiella BNP-nivån. Så är dock i praktiken inte fallet. Istället går ekonomin i konjunkturcykler med ett lågt resursutnyttjande i lågkonjunkturer och ett högt resursutnyttjande i högkonjunkturer.