Ränterisk

En procentuell förändring av skuldens marknadsvärde vid en ränteförändring med en procentenhet. Alternativ benämning är kursrisk eller risken för kapitalförlust på en placering i ett räntebundet instrument till följd av ränteuppgång.