Ozon

Ozon bildas i stratosfären ur luftens syre under inverkan av kortvågig ultraviolett, UV, solstrålning. Ozonlagret fungerar som filter för den ultravioletta strålningen från solen. Vid utsläpp av ozonnedbrytande ämnen påverkas balansen i atmosfären, ozonlagret tunnas ut och mängden UV-strålning som når jordytan ökar. Ozon kan också bildas i de marknära luftlagren, så kallat marknära ozon. Utan ozonlagret skulle inget biologiskt liv kunna förekomma på jorden.