Övergödning

Övergödning, eller eutrofiering, uppstår genom ökad tillförsel av främst näringsämnena, kväve och fosfor, till sjöar och vattendrag. Övergödningen kan bidra till snabbare igenväxning, algblomning, syrefria vattenmiljöer, fiskdöd med mera. Näringsämnena kommer främst från jordbruk och avlopp. Även skogsmark kan drabbas av övergödning genom kvävenedfall från luftburna föroreningar från trafik- och energisektorn.