Monetär bas

De kontanta medel som finns samt de tillgångar som bankerna har hos centralbanken.