Maastrichtskulden

Ett mått på ett lands skuld som används inom EU. Den avser ett lands offentliga sektors konsoliderade bruttoskuld. Detta definieras som hela den offentliga sektorns skuld minus den offentliga sektorns innehav av värdepapper som Riksgäldskontoret har emitterat. Den konsoliderade skulden är därmed ett mått på storleken på den offentliga sektorns skuld till externa långivare. Se också statsskuld.