Lönesamtal

Ett uppföljande och framåtsyftande samtal mellan chef och medarbetare om lön och motprestation.