Lönerevision

Tillfälle då löner ses över och omprövas. Betecknar ofta slutpunkten i en process där prestationer bedöms mot ställda mål.