Likviditetsöverskott

Tillgång till likvida medel vid periodens början.