Handels- och kommanditbolag

Företagsform där två eller flera fysiska och/eller juridiska personer avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag. Delägarna, bolagsmännen, är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser. Ett kommanditbolag är ett handelsbolag där en eller flera bolagsmän förbehållit sig begränsat ansvar för verksamheten.