Intäkt

En periodiserad inkomst, det vill säga inkomst med hänsyn taget till den tidsperiod under vilken inkomsten har upparbetats eller blivit intjänad.